• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2014-08-08

เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำ ปพ. ด้วยคอมพิวเตอร์

เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำ ปพ. ด้วยคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 คุณครูท่านใดสนใจเชิญเข้าอบรมนะคะ

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved