• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1

ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ด้านวินัย เนื่องในวันวิชาการ “แคคู่วิชาการ”

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

พนักงานครูเทศบาลสายปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ครูดีเด่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่

เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

จัดแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลชมเชย แข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Paint)

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานสัปด

สงขลาบ้านเรา : ด.ญ.ปิยรัตน์ ขุนอินทร์ ป.6/1

รักษ์โลกสวยด้วยมือเรา : ด.ญ.ธนภรณ์ ทองเจือเพชร ป.6/1

หาดใหญ่เมืองสันติสุข : ด.ช.นัฐฐกรานต์ กอบชัย ป.6/2

ร่วมใจประหยัดพลังงาน : ด.ช.นัฐกรานต์ กอบชัย ป.5/2

ตกแต่งภาพด้วย PhotoScape : ด.ญ.พิชญานิน หนูศรี ป.5/1

ตกแต่งภาพด้วย PhotoScape : ด.ช. นนทวัฒน์ เตโช ป.5/1

ถึงหาดใหญ่คิดถึงสงขลา : ด.ช.นัฐกรานต์ กอบชัย ป.4/2

วัฒนธรรมไทยสี่ภาค : ด.ญ. พิชญานิน หนูศรี ป.6/1

ASEAN : ด.ช.สรวิชญ์ ทองเจือเพชร ป.5/1

ถิ่นใต้แดนสันติสุข : ด.ญ. พิชญานิน หนูศรี ป.5/1

ฟาร์มแสนสุข : ด.ช.สรวิชญ์ ทองเจือเพชร ป.4/1

การละเล่นของเด็กไทย : ด.ช.นัฐกรานต์ กอบชัย ป.3/4

โรงเรียนของหนู : ด.ช. สรวิชญ์ ทองเจือเพชร ป.4/1

เด็กชายนัฐกานต์ กอบชัย ได้รับรางวัลชมเชยวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

เด็กชายสรวิชญ์ ทองเจือเพชร รับรางวัลที่ 3 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

tem_crop
© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved