• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ผลงาน
วันที่ 10-12-15

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint)

No File!

ครูผู้ฝึกซ้อม เด็กหญิงปรารถนา สังข์ดวง และเด็กหญิงชัญชนา เบ็ญสลามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 12-14 มกราคม 2555 งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ "เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี" ประจำปี 2555 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved