• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ผลงาน
วันที่ 09-12-15

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานสัปด

No File!

ครูผู้ฝึกซ้อม เด็กชายสรวิชญ์  ทองเจือเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  และ เด็กชายณัฐกรานต์ กอบชัย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint) ระดับประถมศุึกษาตอนต้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2554 ณ ภ่าควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved