• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ผลงาน
วันที่ 11-12-15

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

No File!

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖

ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษามอบโดยคุรุสภา

วั นที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved